Uchwała nr XXXIX/301/2022Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 września 2022zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1079), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/301/2022
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 września 2022


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005,1079), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. zmienionym:
- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26.01.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 01.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXV/263/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14.02.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24.02.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/273/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 21.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30.03.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.40.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 21.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25.04.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.52.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 05.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.55.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17.05.2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.65.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.05.2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.69.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 czerwca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/296/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.72.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 19 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.80.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 sierpnia 2022 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 25 sierpnia 2022 r. wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy
w wysokości -40.965.177,56 zł
zastępuje się kwotą -40.061.960,82 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie -30.988.594,85 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie -9.073.365,97 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości -44.111.286,76 zł zastępuje się kwotą -42.736.230,56 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie -31.608.926,46 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie -11.127.304,10 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie -3.146.109,20 zł, ulega obniżeniu do kwoty -2.674.269,74 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 495.240,03 zł,
2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych - 856.731,48 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.322.298,23 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 3.532.033,74 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów - 857.764,00 zł, Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”;.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.936.832,46 zł;

6. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40.808,14 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 46.927,20 zł Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”;.

7. § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 546.963,28 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”;.

8. w § 16 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 242.500,00 zł do kwoty - 92.500,00 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna - 70.500,00 zł z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 40.500,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 30.000,00 zł,
2) celowa - 22.000,00 zł z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 20.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 2.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1804kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4680 z dnia 2022-09-21

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (21 września 2022, 12:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65