NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/340/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 stycznia 2023w sprawie skargi na Wójta Gminy Płużnica w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoNa podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIV/340/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 stycznia 2023


w sprawie skargi na Wójta Gminy Płużnica w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), Rada Gminy Płużnica uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Płużnica w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienie skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały.

§ 3. Poucza się skarżącego o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (229kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 lutego 2023, 14:01:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382