Uchwała nr XLVI/360/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 marca 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964 i 2414) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/360/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 marca 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964 i 2414) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27.01.2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31.01.2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17.02.2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1.03.2023 r., wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 36.079.154,92 zł zastępuje się kwotą 36.576.247,18 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 26.033.386,30 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10.542.860,88 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 41.389.441,79 zł zastępuje się kwotą 41.939.478,20 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 28.822.086,35 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 13.117.391,85 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 5.310.286,87 zł ulega zwiększeniu do kwoty 5.363.231,02 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.344.491,18 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu 981.088,60 zł,
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1.037.651,24 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.259.355,02 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów 896.124,00 zł, Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., Załącznik Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały, 2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 8.928.060,64„

6. § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 892.286,76 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.141.586,94zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych„ otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały”.

7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1082kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 1881 z dnia 2023-03-17

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (20 marca 2023, 15:08:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158