NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/369/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 25 kwietnia 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964, 2414 z 2023 poz.412 i 658) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/369/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 kwietnia 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964, 2414 z 2023 poz.412 i 658) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r., wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 36.629.542,08 zł zastępuje się kwotą 36.763.629,08 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 26.220.768,20 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10.542.860,88 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 42.009.544,10 zł zastępuje się kwotą 42.143.631,10 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 29.026.239,25 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 13.117.391,85 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 5.380.002,02 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:
1) "wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 8.963.616,37„

5. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 921.842,49 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.138.257,94 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.

6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 7 Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r. zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4 do uchwały.„

7. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty -390.000,00 zł do kwoty -266.800,00 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna -186.800,00 zł z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 156.800,00 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 30.000,00 zł,

2) celowa -80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 80.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie - 0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (908kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 2837 z dnia 2023-04-27

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 kwietnia 2023, 14:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388