NULL string(0) ""

Uchwała nr L/389/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 czerwca 2023zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138, Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz.280) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834), uchwala się co następuje:

Uchwała nr L/389/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 czerwca 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572), § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 138, Dz.U. z 2003 r. Nr 33, poz.280) oraz art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834), uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Płużnica, § 10 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (214kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 4458 z dnia 2023-07-04

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (19 lipca 2023, 08:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174