NULL string(0) ""

Uchwała nr LI/392/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 4 sierpnia 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 i 1273) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/392/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 i 1273) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r., wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.390.840,92 zł zastępuje się kwotą 39.444.661,90 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 27.079.753,61 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 12.364.908,29 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 45.680.245,99 zł zastępuje się kwotą 45.746.085,45 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 29.789.570,03 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 15.956.515,42 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 6.289.405,07zł uległ zwiększeniu do kwoty 6.301.423,55 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.782.683,71 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu 1.481.088,60 zł,
3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1.037.651,24 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.197.547,55 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów 896.124,00 zł,
Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
"1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., Załącznik Nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 8.955.844,40 zł.„

6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 5 do uchwały".

7. § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20.653,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w kwocie 60.099,92 zł.
Załącznik Nr 9 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały”.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 10.680,64 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 10.680,64 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska".
Załącznik Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały”.

9. § 16 ust 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 10.000.000,00 zł.”.

10. w § 17 dokonuje się zwiększenia rezerwy z kwoty -131.073,83 zł do kwoty -176.073,83 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna -66.073,83 zł z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 56.073,83 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 10.000,00 zł,
2) celowa -110.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 65.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie -45.000,00zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1329kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5055 z dnia 2023-08-08

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (9 sierpnia 2023, 14:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340