NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/396/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2023w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy PłużnicaNa podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, Dz.U. z 2002 r. Nr 14 poz. 138 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 33 poz. 280), uchwala się co następuje:

Uchwała nr LII/396/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023


w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Płużnica

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), §3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r., poz. 1974), §5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66, poz. 800, Dz.U. z 2002 r. Nr 14 poz. 138 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 33 poz. 280), uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Płużnica za udział w pracach rady i jej komisjach.

§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym, zwaną dalej dietą ryczałtową dla radnych w następujących wysokościach:
1) przewodniczącego rady w wysokości – 1 350,00 zł;
2) zastępcy przewodniczącego rady w wysokości – 850,00 zł;
3) przewodniczącego komisji stałej w wysokości – 750,00 zł;
4) radnego – 650,00 zł.
2. W przypadku pełnienia przez radnego w organach rady więcej niż jednej funkcji przysługuje dieta w wysokości przewidzianej dla najwyższej pełnionej przez radnego funkcji.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznej diety ryczałtowej, o której mowa w §2, ulega obniżeniu o 10% wartości miesięcznej diety za nieobecność radnego, w danym dniu na sesji rady gminy lub posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy w tym samym dniu odbywa się sesja rady gminy i posiedzenie komisji stałej – wysokość diety ryczałtowej ulega obniżeniu tylko o 10% wartości miesięcznej diety.
3. Dieta radnego ulega proporcjonalnemu obniżeniu za czas niewykonywania mandatu radnego lub funkcji, którą radny sprawuje w Radzie Gminy Płużnica.

§ 4. Jeżeli radny wykonywał inne obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego, które uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniu sesji lub komisji, dieta nie ulega obniżeniu.

§ 5. W przypadku powierzenia radnemu dodatkowych funkcji związanych z reprezentowaniem Rady Gminy w innych organach, do których został wybrany lub desygnowany przez Radę Gminy dieta radnego podlega podwyższeniu o 100 zł w miesiącu w którym odbyły się spotkania organu.

§ 6. Wypłata diet, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo do 10 dnia miesiąca następnego na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady, komisjach i posiedzeniach innych organów. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

§ 7. 1. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Sposób ustalania należności przysługujących radnym gminy Płużnica z tytułu podróży służbowych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800, Dz. U. z 2002 r. Nr 14 poz. 138 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 33 poz. 280).
3. W przypadku podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu wskazanych w § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271, Dz.U. z 2004 r. Nr 237 poz. 2376, Dz.U. z 2007 r. Nr 201 poz. 1462, Dz.U. z 2011 r. Nr 61 poz. 308, Dz.U. z 2023 r. poz. 5).

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Płużnica.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (219kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5208 z dnia 2023-08-24

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 sierpnia 2023, 08:18:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175