NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/399/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2023w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/399/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023


w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2024 r. do 2027 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1) Lidia Anna Juda.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:
a) imię i nazwisko;
b) nazwisko rodowe;
c) imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki;
d) data i miejsce urodzenia;
e) nr PESEL.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (216kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 sierpnia 2023, 08:24:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231