NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/400/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/400/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), art. 13 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale nr XLVI/362/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, wynosi 1,30 zł za godzinę zajęć„.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (215kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5209 z dnia 2023-08-24

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 sierpnia 2023, 08:26:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208