NULL string(0) ""

Uchwała nr LII/401/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 21 sierpnia 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407 i 1429) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LII/401/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 21 sierpnia 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407 i 1429) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r., wprowadza się zmiany:
1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.449.306,90 zł zastępuje się kwotą 39.743.074,90 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 27.378.166,61 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 12.364.908,29 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 45.750.730,45 zł zastępuje się kwotą 46.044.498,45 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 30.087.983,03 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.956.515,42 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 6.301.423,55zł pozostaje bez zmian.
4. § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 9.338.944,40 zł."
5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3 do uchwały".
6. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 585.609,20 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.
7. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty -176.073,83 zł do kwoty -168.073,83 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna -103.073,83 zł z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 93.073,83 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 10.000,00 zł,
2) celowa -65.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 65.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie -0,00zł,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (900kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5210 z dnia 2023-08-24

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (28 sierpnia 2023, 08:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206