NULL string(0) ""

Uchwała nr LIII/402/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 29 sierpnia 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407 i 1641) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIII/402/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 sierpnia 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407 i 1641) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/401/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2023 r.; wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 39.743.074,90 zł zastępuje się kwotą 40.924.990,90 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 29.054.334,61 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 11.870.656,29 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 46.044.498,45 zł zastępuje się kwotą 46.734.156,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 30.717.640,58 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.016.515,42 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 6.301.423,55 zł uległ obniżeniu do kwoty 5.809.165,10 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.290.425,26 zł, 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu 1.481.088,60 zł, 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1.037.651,24 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.705.289,10 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów 896.124,00 zł, Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
1) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 9.358.944,40 zł."

6. § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 958.020,21 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -1.169.757,94 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały"."

7. w § 17 dokonuje się zwiększenia rezerwy z kwoty -168.073,83 zł do kwoty -223.073,83 zł rezerwa po zmianach wynosi:
1) ogólna -158.073,83 zł z przeznaczeniem na:
a) zadania bieżące w kwocie - 148.073,83 zł,
b) zadania majątkowe w kwocie - 10.000,00 zł,
2) celowa -65.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 65.000,00 zł,
b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie -0,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1087kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 5426 z dnia 2023-09-04

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 września 2023, 08:03:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 126