NULL string(0) ""

Uchwała nr LIV/405/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 września 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407, 1429 i 1641) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LIV/405/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407, 1429 i 1641) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/401/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2023 r.;
- uchwałą Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 września 2023 r.,
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 41.002.508,08 zł zastępuje się kwotą 44.533.805,50 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 28.781.506,04 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 15.752.299,46 zł, załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 46.811.673,18 zł zastępuje się kwotą 57.529.181,53 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 30.843.782,28 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.685.399,25 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 5.809.165,10 zł uległ zwiększeniu do kwoty 12.995.376,03 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.976.636,19 zł, 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu 1.481.088,60 zł, 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych 1.037.651,24 zł,
1) zaciągniętego kredytu 5.500.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.891.500,03 zł, łączną kwotę planowanych rozchodów 896.124,00 zł, Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".

5. § 5 otrzymuje brzmienie: "1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.
1) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 9.639.468,27zł."

6. § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.626.866,03 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -1.242.575,46 zł. Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały"."

7. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 6 do uchwały".

8. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 585.609,20 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały".

9. § 15 otrzymuje brzmienie: " Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł.

10. § 16 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.500.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (1469kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6120 z dnia 2023-10-05

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 października 2023, 11:08:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112