NULL string(0) ""

Uchwała nr LIV/407/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 28 września 2023w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina PłużnicaNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, poz. 2666, z 2023 r. poz. 1003, poz. 1234 i poz. 1720) Rada Gminy w Płużnicy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIV/407/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 28 września 2023


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Płużnica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, poz. 2666, z 2023 r. poz. 1003, poz. 1234 i poz. 1720) Rada Gminy w Płużnicy uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 listopada 2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Płużnica zmianie ulega załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść uchwały (390kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6121 z dnia 2023-10-05

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (6 października 2023, 11:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150