NULL string(0) ""

Uchwała nr LV/415/2023Rady Gminy Płużnicaz dnia 30 października 2023zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463i 1688) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407, 1429 ,1641 i 1872) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LV/415/2023
Rady Gminy Płużnica
z dnia 30 października 2023


zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,1463i 1688) , art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273,1407, 1429 ,1641 i 1872) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/401/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2023 r.;
- uchwałą Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LIV/405/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.100.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.103.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.108.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 października 2023 r., wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 45.389.301,77 zł pozostają bez zmian.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości 58.384.677,80 zł zastępuje się kwotą 58.384.677,80 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 31.699.936,03 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 26.684.741,77 zł, załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 12.995.376,03 zł pozostaje bez zmian.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
"1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

5. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 585.609,20 zł. Załącznik Nr 12 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Treść uchwały (767kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 6813 z dnia 2023-11-06

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (7 listopada 2023, 15:25:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430