NULL string(0) ""

Uchwała nr LXI/459/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 26 lutego 2024w sprawie przyznania dotacji dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Błędowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytkówNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr LIX/451/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Płużnica, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LXI/459/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024


w sprawie przyznania dotacji dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Błędowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały nr LIX/451/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Płużnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Płużnica, uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Przyznaje się dotację w wysokości 149.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Błędowie na realizację inwestycji pt. „Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Błędowie”.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości do kwoty 146.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Płużnica w wysokości 3.000,00 zł.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1, zostaje przyznana na realizację prac konserwatorskich przy łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archanioła w Błędowie znajdującym się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu pod numerem rejestru A/119.

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płużnica a Parafią pw. św Michała Archanioła w Błędowie.
2. Umowa o przyznaniu dotacji, o której mowa w ust. 1 zostanie zawarta po uzyskaniu przez Gminę Płużnica promesy dofinansowania inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (226kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (4 marca 2024, 07:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275