NULL string(0) ""

Uchwała nr LXII/473/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 27 marca 2024w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w ToruniuNa podstawie art. 10, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Uchwała nr LXII/473/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024


w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Toruniu

Na podstawie art. 10, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie 10000 zł w postaci dotacji celowej, ze środków budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 dla Gminy Miasta Toruń, na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Toruniu w roku 2024.
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Płużnica, udzielającą pomocy finansowej, a Gminą Miasta Toruń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2024 r.

Treść uchwały (210kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (5 kwietnia 2024, 09:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274