NULL string(0) ""

Uchwała nr III/24/2024Rady Gminy Płużnicaz dnia 14 czerwca 2024w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa oraz do Rady sołeckiej w sołectwie Bielawy, w Gminie Płużnica.Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), w związku z § 26 ust.2 Statutu Sołectwa Bielawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – pom. z dnia 2019 r., poz. 749, z 2024 r. poz. 1336), uchwala się co następuję:

Uchwała nr III/24/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 czerwca 2024


w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysa oraz do Rady sołeckiej w sołectwie Bielawy, w Gminie Płużnica.

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), w związku z § 26 ust.2 Statutu Sołectwa Bielawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – pom. z dnia 2019 r., poz. 749, z 2024 r. poz. 1336), uchwala się co następuję:


§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów na Sołtysa i do Rady sołeckiej w sołectwie Bielawy, w Gminie Płużnica. Zebranie wiejskie zwane Zebraniem Wyborczym odbędzie się 28 czerwca 2024 roku o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Bielawach.

2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Radnego Adama Gorala.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Płużnica do wyznaczenia w zastępstwie innego radnego na przewodniczącego zebrania, jeżeli wyznaczony uchwałą radny z usprawiedliwionych przyczyn nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść uchwały (233kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Urząd Gminy w Płużnicy
Opublikował: Ilona Kopacz (27 czerwca 2024, 14:35:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163