Zasady stosowania i używania herbu gminy Płużnica

Zmiany w herbie gminy

Pomysł nadania znaku herbowego wziął się z potrzeby identyfikacji  i integracji naszej lokalnej społeczności wokół konkretnego symbolu. Inicjując tą myśl pozyskałem wsparcie władz gminy z ówczesnym wójtem Leszkiem Kawskim. W formułowaniu propozycji  takowego odwoływaliśmy do przeszłości „stołecznej” wsi Płużnica. Było to bezpośrednie nawiązanie do pochodzenia słowa Płużnica …. płoska … pluskać (jeziora – ryby)… płużyca … płużyć … Pług…. Rozważano też nawiązanie do niemieckiej nazwy wsi Pfeilsdorf. Pfeil – strzała … dorf – wieś … Ostatecznie z kilkunastu plastycznych propozycji opracowanych przez Dorotę Horodecką z  Nowej Wsi Królewskiej i Waldemara Okońskiego z Orłowa radni przyjęli wizerunek części pługa (korpus płużny) jako uniwersalny symbol wyrażający tradycję rolniczą naszej małej ojczyzny. Rada Gminy podjęła w tej kwestii uchwałę. Na tej podstawie używano tego znaku, od czas do czasu zmieniając jego szczegóły konturowe i kolorystyczne.
Chcąc ostatecznie nadać funkcjonującemu już w świadomości społecznej gminnemu znakowi herbowemu sformalizowaną postać, w  2004 roku wystąpiłem do Komisji Heraldycznej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie opinii o używanym herbie gminy Płużnica, według  uchwały Rady Gminy z dnia 5 czerwca 1991 roku. W pierwotnym ujęciu herb ten został opisany  w następujący sposób: „ W polu zielonym czarny korpus płużny z wrysowaną na nim żelazną redlicą, nałożoną na ostrze lemiesza. Znad odkładnicy widoczna jest część grządzieli”. Przesłanka ideowa była następująca: „Rada polecała znak ten otoczyć szacunkiem, gdyż jest on symbolem wsi, rolnictwa i codziennego trudu mieszkańców gminy Płużnica”.
Komisja Heraldyczna zaproponowała dokonanie kilku zmian, między innymi dotyczyły kształtu tarczy herbowej (hiszpańska II), koloru korpusu pługa (złotego – żółtego), nadania kształtowi korpusu płużnego bardziej wyraźnego kształtu, opasania tarczy herbowej czarną linią. Po uwzględnieniu tych kilku zmian wykonanych przez Waldemara Okońskiego ostatecznie Komisja Heraldyczna  uchwałą nr 90-837/O/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku wydała pozytywną opinię o trafności wyboru godła herbowego, a także zgodności projektu z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
Wnoszę więc do Rady gminy o zniesienie poprzedniej uchwały Rady z 1991 roku i przyjęcie nowej, ustanawiającej  herb gminy według następującego opisu: „W tarczy herbowej (wzór hiszpańskiej II)  obwiedzionej czarną linią, widnieje  złoty korpus płużny z wystającą częścią grządzieli”.

Janusz Marcinkowski


Zasady stosowania i używania herbu gminy Płużnica

Poniższe zasady określają sytuacje, przypadki oraz sposoby używania herbu Płużnica.


OCHRONA HERBU GMINY

 1. Herb Gminy podlega ochronie prawa i może być używany wyłącznie zgodnie z zapisami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Herb Gminy może być używany do celów handlowych, reklamowych lub innych związanych z uzyskiwaniem dochodu wyłącznie za zgodą Wójta wyrażoną pisemnie na wniosek zainteresowanych.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien wskazywać sposób i formę używania wizerunku herbu gminy oraz projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony wizerunek herbu gminy. 
 4. Wójt Gminy Płużnica może cofnąć zgodę na używanie wizerunku herbu gminy, jeżeli będzie on używany niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności i warunków użycia wizerunku herbu podejmuje w każdym przypadku Wójt Gminy.

HERB GMINY PŁUŻNICA

1. Herb Gminy Płużnica jest symbolem tożsamości i samodzielności integrującym lokalną społeczność, stanowi reprezentacyjny element rozpoznawczy jednostki terytorialnej. Herb jest równocześnie symbolem władzy samorządowej pochodzącej z demokratycznego wyboru, która sprawowana jest na rzecz i w imieniu ogółu mieszkańców Gminy Płużnica.

2. Herb może być umieszczany na:

  • siedzibach samorządowych władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych, a także w budynkach i pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz jednostek samorządowych,
  • blankietach korespondencyjnych stosowanych przez Przewodniczącą Rady Gminy oraz Wójta Gminy Płużnica, a także na ozdobnych obwolutach,
  • gminnych pismach, drukach i wizytówkach urzędowych oraz jednostek podlegających samorządowi gminy, a także upominkach o charakterze promocyjnym,
  • pismach i drukach innych instytucji publicznych: organizacji typu non-profit, szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych działających na obszarze gminy Płużnica, osób prawnych, fizycznych nastawionych na osiągnięcie zysku na: przedmiotach, drukach mających charakter promocyjny, reklamowy lub pamiątkarski przeznaczonych do obrotu handlowego - herb może być na podstawie pisemnej zgody Wójta Gminy Płużnica.
  • tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze samorządowe Gminy Płużnica,
  • słupach lub rogatkach usytuowanych na granicach administracyjnych Gminy Płużnica,
  • sztandarach instytucji i jednostek organizacyjnych  podlegających samorządowi gminnemu.

3. Zgodę na używanie Herbu Gminy Płużnica wydaje się na czas określony, po uprzedniej analizie sposobu wykorzystania znaku i zatwierdzeniu projektu. Urząd Gminy w Płużnicy prowadzi rejestr udzielanych zezwoleń.

4. Herb Gminy Płużnica we wszystkich aspektach jego stosowania powinien być wykonany zgodnie z wzorem, zachowaniem formy
i kolorystyki.

5. Dopuszcza się używanie herbu gminy (godła gminy) w formie niebarwnej grafiki.

6. Wzór herbu określa załącznik do niniejszego regulaminu.  Herb gminy w formacie GIF (92kB) gif

Poprzednie wersje herbu:

Obowiązująca wersja herbu zatwierdzona uchwałą rady gminy w dniu 30 czerwca 2009 r.
Obowiązująca wersja herbu zatwierdzona uchwałą rady gminy w dniu 30 czerwca 2009 r.
Wersja herbu obowiązująca do 30 czerwca 2009 r.
Wersja herbu obowiązująca do 30 czerwca 2009 r.
Poprzednia, najstarsza wersja herbu
Poprzednia, najstarsza wersja herbu

metryczka


Wytworzył: Janusz Marcinkowski (24 lipca 2009)
Opublikował: Mariusz Bartosik (24 lipca 2009, 07:23:06)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (24 lipca 2009, 07:57:54)
Zmieniono: dodanie wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14411