Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Płużnicy

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Stanowisko ds. obsługi klienta w Punkcie Obsługi Klienta

Karolina Zielińska

k.zielinska@pluznica.pl

tel. 56 6875215

    Udzielanie informacji, co do sposobów i terminów załatwiania spraw w Urzędzie

Wydawanie druków i formularzy wniosków związanych z załatwieniem spraw w Urzędzie

Przyjmowanie pism, wniosków i korespondencji przynoszonych osobiście przez interesantów

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

    Prowadzenie spraw związanych Centralną Ewidencja Działalności Gospodarcze

SPRAWY OBYWATELSKIE

Kierownik USC

Marlena Bartosik

m.bartosik@pluznica.pl

tel. 56 6875210, pok. nr 2

Rejestracja urodzenia dziecka, zgonu, zawarcia związku małżeńskiego

Transkrypcja aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Zmiana imienia i nazwiska

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy oraz wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Stanowisko ds. kadr, obrony cywilnej i spraw wojskowych

Anna Rohde

a.rohde@pluznica.pl

tel. 56 6875211, pok. nr 4

Sprawy wojskowe

Prace interwencyjne, publiczne, społecznie-użyteczne

STYPENDIA WÓJTA GMINY

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Joanna Stafiej

sekretariat@pluznica.pl

tel. 56 6875200 pok. nr 16

Obsługa sekretariatu Wójta

Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Stypendia Wójta Gminy Płużnica

RADA GMINY, FUNDUSZ SOŁECKI

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Ilona Kopacz

i.kopacz@pluznica.pl

tel. 56 6875204, pok. nr 15

Obsługa Rady Gminy

Fundusz Sołecki

Sprawy sołeckie

PODATKI, ULGI, SPRAWY FINANSOWE

Stanowisko ds. finansowych

Wojciech Łeppek

w.leppek@pluznica.pl

tel. 56 6875208, pok. nr 13

Windykacja zaległości podatkowych

Prowadzenie ewidencji analitycznej odbiorców wody i dostawców ścieków

Stanowisko ds. finansowych

Joanna Błażejewicz

j.blazejewicz@pluznica.pl 

tel. 56 6875208, pok. nr 13

Podatki

Zwrot podatku akcyzowego

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska

Agata Wölk

a.wolk@pluznica.pl

tel. 56 6875213, pok. nr 5

Wycinka drzew

Odpady niebezpieczne i innych niż niebezpieczne

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Małgorzata Makuch

m.makuch@pluznica.pl

tel. 56 6875213, pok. nr 6

Opłata za odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

BUDOWNICTWO

Stanowisko ds. organizacji inwestycji i planowania przestrzennego

Bożena Lewandowska

b.lewandowska@pluznica.pl

tel. 56 6875212, pok. nr 5

Warunki zabudowy

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeznaczenie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Maja Orczykowska

m.orczykowska@pluznica.pl

tel. 56 6875213, pok. nr 6

Zamówienia publiczne

KONSERWATORZY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Wojciech Mądry

tel. 510 060 377

Teren wsi: Działowo, Dąbrówka, Płąchawy, Kotnowo, Bartoszewice, Płużnica

Ireneusz Szczepanik

tel. 510 060 401

Teren wsi: Orłowo, Ostrowo, Bielawy, Józefkowo, Płużnica

Marek Sławiński

tel. 513026 857

Teren wsi: Błędowo, Goryń, Mgowo, Wiewiórki, Pólko, Bągart, Nowa Wieś Królewska, Czaple, Uciąż, Wieldządz

Patryk Gwizdek

tel. 510 060 376

Teren wsi: Błędowo, Goryń, Mgowo, Wiewiórki, Pólko, Bągart, Nowa Wieś Królewska, Czaple, Uciąż, Wieldządz

INICJATYWY SPOŁECZNE I PROMOCJA GMINY

Stanowisko ds. promocji gminy

Milena Zielińska

m.zielinska@pluznica.pl 

tel. 56 6875209, pok. nr 1

Promocja gminy

Informator Płużnicki

Stanowisko ds. inwestycji i współpracy z inwestorami

Mateusz Mirodka

m.mirodka@pluznica.pl

tel. 56 6875213, pok. nr 6

Płużnicki Park Inwestycyjny

KIEROWNICY

Kierownik Referatu Inicjatyw Społecznych i Promocji Gminy

Elżbieta Wiśniewska

e.wisniewska@pluznica.pl

tel. 56 6875209, pok. nr 16

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w szczególności ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Pozyskiwanie środków z funduszy i źródeł zewnętrznych

Sekretarz Gminy

Magdalena Szczepanik

m.szczepanik@pluznica.pl

tel. 56 6875202, pok. nr 16

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wójta Gminy Płużnica

Egzekucja realizowania obowiązku szkolnego

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Organizacja pracy Urzędu

Skarbnik Gminy

Marzena Machniak - Papierkiewicz

mm.papierkiewicz@pluznica.pl

tel. 56 6875203, pok. nr 11

Budżet gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Anna Stanula

a.stanula@pluznica.pl

tel. 56 6875205, pok. nr 7

Inwestycje

Płużnicki Park Inwestycyjny

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno-Ściekowej i Usług Komunalnych

Emil Łydziński

e.lydzinski@pluznica.pl

tel. 510 060 403

(budynek Ośrodka Zdrowia w Płużnicy, I piętro)

Sieć wodno-kanalizacyjna, awarie

Remonty dróg gminnych

Utrzymanie terenów zielonych

Warunki techniczne dotyczące przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Warunki techniczne dotyczące zjazdu z drogi gminnej

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczepanik (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (23 sierpnia 2017, 08:23:33)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (4 lipca 2024, 13:49:10)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11690