Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.8.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - kruszywo.

Umowa została zawarta na podstawie oferty złożonej bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych – kruszywo:
a) Zadanie nr 1 - dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm w ilości 1 825 ton;
b) Zadanie nr 2 - dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa twardego frakcji 0-31,5 mm
w ilości 275 ton;
c) Zadanie nr 3 - dostawa wraz z rozładunkiem piasku frakcji 0,2-2 mm w ilości 200 ton.
2) Podane w pkt. 1 ilości stanowią górną granicę w realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Z tytułu zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie płatności będzie się odbywało na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia będzie dostarczany do miejsc wskazanych przez Zamawiającego - obszar Gminy Płużnica.
4) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania: 
a) kruszywo wapienne i betonowe nie może zawierać domieszek innych materiałów i winno być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń;
b) kruszywo wapienne winno spełniać wymagania normy PN-S-06102:1997, co powinno być potwierdzone certyfikatem (świadectwem) jakości dołączanym każdorazowo do każdej partii towaru.

Zapytanie ofertowe (980kB) pdf
Formularz oferty (683kB) pdf
Formularz oferty - wersja edytowalna (31kB) word
Klauzula informacyjna (498kB) pdf
Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (324kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (460kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (766kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (7 maja 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (7 maja 2021, 14:29:57)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Anna Stanula (12 maja 2021, 14:38:22)
Zmieniono: Publikacja zawiadomienia o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 583