Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.16.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" 

przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z materiałami dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis".
1)    Liczba uczestników: 72 osoby niesamodzielne;
2)    Miejsce wykonywania usług:
a)  Klub Seniora w Wiewiórkach – budynek świetlicy wiejskiej w m. Wiewiórki,
c)  Klub Seniora w Błędowie – budynek świetlicy wiejskiej w m. Błędowo,
d)  Klub Seniora w Wieldządzu – budynek świetlicy wiejskiej w m. Wieldządz,
e)  Klub Seniora w Mgowie – budynek świetlicy wiejskiej w m. Mgowo;
3)    Dni i godziny funkcjonowania Klubów Seniora w poszczególnych miejscowościach:
a)  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30 – 13.30 w klubie w m. Wiewiórki;
b)  od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.00 w klubach w m. Błędowo i Wieldządz;
c)  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 13.00 w klubie w m. Mgowo;
4)    Wymiar czasowy wykonywania usługi – łącznie 640 godzin, tj. dla każdego spośród 4 Klubów Seniora po 8 warsztatów, w wymiarze 20 godzin każdy (4 Kluby Seniora x 8 warsztatów x 20 godzin = 640 godzin). Okres realizacji usługi od sierpnia 2021 r. do 28 lutego 2023 r.
Jedna godzina świadczenia usług równa się jednej godzinie zegarowej. Z tytułu zmniejszenia ilości godzin przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie płatności będzie się odbywało na podstawie rzeczywistej ilości godzin przedmiotu zamówienia.
5)    Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości godzin świadczenie usług.
6)    Świadczenie usług instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz
z materiałami odbywać się będzie stacjonarnie w poszczególnych Klubach Seniora.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór umowy).
 
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):     80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe (871kB) pdf
Formularz oferty (718kB) pdf
Formularz oferty - wersja edytowalna (103kB) word
Wzór umowy (669kB) pdf
Klauzula informacyjna (442kB) pdf
Unieważnienie postępowania (536kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (2 sierpnia 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (2 sierpnia 2021, 15:05:12)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (11 sierpnia 2021, 08:12:53)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 639