Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wójt gminy Płużnica na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie, mający na celu przyznanie dotacji na następujące zdania:

1. Zadanie „Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy Płużnica”

Realizacja zadania obejmowała będzie wykonywanie następujących czynności:
• przygotowanie sali, umożliwiające organizowanie zebrań wiejskich, spotkań mieszkańców, organizacji pozarządowych dla przynajmniej 50 osób, na zgłoszone zapotrzebowanie,
• obsługa zebrań polegająca na przygotowaniu dla uczestników kawy, herbaty oraz urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia spotkania, m.in. komputer, rzutnik multimedialny, ksero, drukarka, itp.

Rodzaj zadania: powierzenie
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania: 8.000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert
Maksymalna kwota dotacji o jaką można się ubiegać wynosi 8.000 zł.
Składne oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2010 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2010 r.

2. Zadanie „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica, w szczególności kobiet, dzieci i młodzieży”

Zadanie obejmuje prowadzenie działań integracyjnych dla kobiet z terenu gminy Płużnica, polegających na:
• organizowaniu spotkań integracyjnych, wieczorków, pogawędek, pokazów kulinarnych, kursów, imprez, itp.,
• organizowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet,
• organizowanie wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica,
• organizowanie zajęć aktywizujących mieszkańców gminy, w szczególności kobiety, młodzież, dzieci z terenu gminy.

Rodzaj zadania: wsparcie
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania: 4.500 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert.
Maksymalna kwota dotacji o jaką można się ubiegać wynosi 1.500 zł.
Składne oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2010 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2010 r.

3. Zadanie „Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz integracji seniorów z terenu gminy Płużnica”

Zadanie obejmuje prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych dla osób w podeszłym wieku z terenu gminy Płużnica, polegających na:
• organizowaniu spotkań integracyjnych, wieczorków, pogawędek, pokazów kulinarnych, kursów, imprez, itp.,
• organizowaniu wyjazdów integracyjnych dla osób starszych z terenu gminy Płużnica,
• organizowanie przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej seniorów,
• organizowanie działań w ograniczania społecznej izolacji osób starszych poprzez organizację czasu wolnego.

Rodzaj zadania: wsparcie
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania: 3.000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert
Maksymalna kwota dotacji o jaką można się ubiegać wynosi 1.500 zł.
Składne oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2010 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2010 r.


Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.pluznica.pl lub osobiście w Gminnym Centrum Informacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- formalne warunki oferty wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • zachowanie terminu złożenia ofert, 
 • uprawnienia podmiotu do złożenia ofert, 
 • złożenie oferty na obowiązującym formularzu,
 • dołączenie obowiązujących załączników (wypis z rejestru, sprawozdanie merytoryczne i pełne sprawozdanie finansowe – rachunek wyników, bilans i informacja dodatkowa za 2009 r., 
 • umowa partnerska – w przypadku wskazania w ofercie partnera projektu punkt V.1,
 • oferta dotyczy zadania objętego celami statutowymi organizacji,
 • kompletność oferty,
 • kryteria określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- merytoryczne kryteria:

 • zgodność oferowanego zadania z zadaniami w ogłoszeniu konkursu ofert,
 • zasięg terytorialny zadania (ilość miejscowości gminy),
 • jakość przygotowania projektu (zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonywujący plan działania, rezultaty i przewidziane efekty przedsięwzięcia),
 • wysokość udziału środków własnych,
 • adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających, analiza kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego (klarowność kalkulacji kosztów),
 • wykonalność projektu przez oferenta (możliwość realizacji zadania w planowanym czasie i przy posiadanych środkach),
 • dotychczasowa współpraca z samorządem w realizacji zadań podobnego rodzaju,
 • rzetelne i terminowe rozliczenie z otrzymanych środków finansowych w poprzednim okresie,
 • deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
 • ocena wkładu rzeczowego i osobowego (wolontariusze, praca społeczna członków organizacji) w realizację zadania,
 • promocja projektu i grantodawcy.

Oceny ofert dokona Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Regulamin prac Komisji dostępny jest na stronie BIP Gminy Płużnica.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy, w godz. 7.30-15.00, tel.: 056 688 72 10, w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w BIP, na stronie internetowej www.pluznica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Płużnicy, tj. od dnia 25 marca 2010 rok. do dnia 15 kwietnia 2010 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z nazwą zadania.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.:  56 6887551

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu przez Wójta Gminy Płużnica w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Płużnica.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz informacje o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

 1. zadanie „Prowadzenie i obsługa Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy” – 8.000 zł - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
 2. zadanie „Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców gminy Płużnica” – 8.000 zł - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica;
 3. zadanie „Wspieranie działań na rzecz podniesienia poziomu aktywności seniorów z terenu Nowej Wsi Królewskiej w środowisku lokalnym.” – 2.000 zł – Stowarzyszenie „Jesień życia” w Nowej Wsi Królewskiej;
 4. zadanie „Prowadzenie i obsługa Galerii Gminnej w Płużnicy” – 2.000 zł – Stowarzyszenie Artystów Nieprofesjonalnych w Gminie Płużnica;
 5. zadanie „Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz osób w podeszłym wieku z terenu gminy Płużnica, a w szczególności z miejscowości Mgowo.” – 2.000 zł – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Gminie Płużnica;
 6. zadanie „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców wsi Wiewiórki, w szczególności kobiet, dzieci i młodzieży.” – 2.000 zł – Stowarzyszenie Kobiet w Wiewiórkach;
 7. zadanie „Wspieranie działań integracyjnych dla kobiet z terenu Gminy Płużnica” – 2.000 zł – Stowarzyszenie Kobiet „Płużniczanki”.

 

Wójt Gminy Płużnica działając na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/194/2009 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Programu współpracy w 2010 r. Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2010 r.:

Zadanie „Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica”

Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
W ramach realizacji zadania wspierane będą następujące przedsięwzięcia:

 • zapewnienie dostaw żywności, odzieży i sprzętu dla rodzin najuboższych
 • organizowanie pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla dzieci i rodzin najuboższych poprzez zbiórkę i dostarczanie żywności oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pomocową dla dzieci i rodzin najbardziej potrzebujących,
 • przechowywanie i rozdysponowywanie żywności, odzieży i sprzętu dla  osób  i rodzin najuboższych z terenu gminy Płużnica zgodnie z właściwymi przepisami.

Rodzaj zadania: wsparcie
Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania: 8.000 zł. Ostateczna kwota ustalona zostanie po ocenie ofert
Maksymalna kwota dotacji o jaką można się ubiegać wynosi 8.000 zł.
Składne oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 kwietnia 2010 r. i zakończy się najpóźniej 15 grudnia 2010 r.

Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- formalne warunki oferty wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • zachowanie terminu złożenia ofert, 
 • uprawnienia podmiotu do złożenia ofert, 
 • złożenie oferty na obowiązującym formularzu, 
 • dołączenie obowiązujących załączników (wypis z rejestru, sprawozdanie merytoryczne i pełne sprawozdanie finansowe – rachunek wyników, bilans i informacja dodatkowa za 2009 r., umowa partnerska – w przypadku wskazania w ofercie partnera projektu punkt V.1,
 • oferta dotyczy zadania objętego celami statutowymi organizacji,
 • kompletność oferty,
 • kryteria określone w art.14 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw;

- merytoryczne kryteria:

 • zgodność oferowanego zadania z zadaniami w ogłoszeniu konkursu ofert,
 • zasięg terytorialny zadania (ilość miejscowości gminy),
 • jakość przygotowania projektu (zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań, realistyczny i  efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonywujący plan działania, rezultaty i przewidziane efekty przedsięwzięcia),
 • wysokość udziału środków własnych,
 • adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających, analiza kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego (klarowność kalkulacji kosztów),
 • wykonalność projektu przez oferenta (możliwość realizacji zadania w planowanym czasie i przy posiadanych środkach),
 • dotychczasowa współpraca z samorządem w realizacji zadań podobnego rodzaju,
 • rzetelne i terminowe rozliczenie z otrzymanych środków finansowych w poprzednim okresie,
 • deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
 • ocena wkładu rzeczowego i osobowego (wolontariusze, praca społeczna członków organizacji) w realizację zadania,
 • promocja projektu i grantodawcy.

Oceny ofert dokona Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Regulamin prac Komisji dostępny jest na stronie BIP Gminy Płużnica.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Płużnicy, w godz. 7.30-15.00, tel.: 056 688 72 10, w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w BIP, na stronie internetowej www.pluznica.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Płużnicy, tj. od dnia 25 marca 2010 r. do dnia 15 kwietnia 2010 r. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z nazwą zadania.
Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest Elżbieta Wiśniewska, tel.:  056 6887551

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu przez Wójta Gminy Płużnica w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej gminy Płużnica.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), podaje się informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz informacje o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

1) zadanie „Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica” – 8.000 zł- Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica.

metryczka


Wytworzył: Janusz Marcinkowski (25 marca 2010)
Opublikował: Mariusz Bartosik (25 marca 2010, 09:25:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5677