Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.7.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług doradczych i wsparcia indywidualnego przez psychologa dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"

przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe (875kB) pdf
Formularz oferty (722kB) pdf
Formularz oferty - wersja edytowalna (75kB) word
Wzór umowy (659kB) pdf
Umowa powierzenia danych osobowych (633kB) pdf
Klauzula informacyjna (442kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (471kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (411kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (1 maja 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (1 maja 2021, 01:23:12)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (17 maja 2021, 15:32:07)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380