Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.29.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Świadczenie usług trenera zajęć rekreacyjno – ruchowych dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"

przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020 oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 

Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług trenera zajęć rekreacyjno – ruchowych dla 4 Klubów Seniora w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis".
1) Liczba uczestników: 72 osoby niesamodzielne;
2) Miejsce wykonywania usług:
a) Klub Seniora w Wiewiórkach – budynek świetlicy wiejskiej w m. Wiewiórki,
c) Klub Seniora w Błędowie – budynek świetlicy wiejskiej w m. Błędowo,
d) Klub Seniora w Wieldządzu – budynek świetlicy wiejskiej w m. Wieldządz,
e) Klub Seniora w Mgowie – budynek świetlicy wiejskiej w m. Mgowo;
3) Dni i godziny funkcjonowania Klubów Seniora w poszczególnych miejscowościach:
a) od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30 – 13.30 w klubie w m. Wiewiórki;
b) od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.00 w klubach w m. Błędowo i Wieldządz;
c) od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 13.00 w klubie w m. Mgowo;
4) Wymiar czasowy wykonywania usług - dla każdej z 4 grup po 6 godzin zajęć ruchowych na miesiąc w wymiarze 1,5 godziny każde spotkanie (4 zajęcia miesięcznie x 1,5 godz. x 4 grup = 24 godziny miesięcznie);
Jedna godzina świadczenia usług równa się jednej godzinie zegarowej. Z tytułu zmniejszenia ilości godzin przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Rozliczenie płatności będzie się odbywało na podstawie rzeczywistej ilości godzin przedmiotu zamówienia.
5) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości godzin świadczenie usług.
6) Świadczenie usług trenera zajęć rekreacyjno – ruchowych odbywać się będzie stacjonarnie w poszczególnych Klubach Seniora lub w formie zdalnej. 
a) Za organizację zajęć w trybie zdalnym odpowiada Wykonawca.
b) Wykonawca, do zdalnego świadczenia usług doradczych, wykorzystywał będzie narzędzie umożliwiające transmisję dźwięku, które spełnia następujące warunki:
- uczestnicy szkolenia mają do niego bezpłatny dostęp.
metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (9 listopada 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (9 listopada 2021, 12:18:12)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (15 listopada 2021, 14:07:02)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389