Zadania i kompetencje Wójta Gminy Płużnica

Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu. Jest również zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem ich zatrudniania  i zwalniania.

Wójt wykonuje zadania wynikajace z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających kompetencje.
 
Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
2/ przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Gminy oraz organizowanie jego pracy,
3/ przedkładanie Zarządowi Gminy projektów uchwał, reprezentowanie Gminy i Urzędu na 
    zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
4/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz
    upoważnianie pracowników Urzędu  do wydawania decyzji z upoważnienia Wójta,
5/ podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy oraz 
    upoważnienie  Sekretarza Gminy do załatwiania tych spraw na czas swojej nieobecności,
6/ podejmowanie innych decyzji nie należących do kompetencji Zarządu lub    
    Rady Gminy  oraz podpisywanie  pism i dokumentów wychodzących z Urzędu,
7/ nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i
    samorządowej oraz utrzymanie kontaktów z organami tych administracji, 
8/ rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami oraz jednostkami
    organizacyjnymi Gminy,
9/ogłaszanie uchwał Gminy i innych aktów, gdy obowiązek ogłoszenia wynika z przepisów
   prawa,
10/wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej,
11/organizowanie akcji ratunkowych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
12/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w
      stosunku do pracowników Urzędu  i kierowników jednostek organizacyjnych,
13/ nadawanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom Urzędu,
14/ przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy,
15/składanie Radzie Gminy sprawozdań z prac Zarządu oraz  wyjaśnień na złożone pytania
     i interpelacje radnych,
16/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
      a) Sekretarzem Gminy,
      b) Skarbnikiem Gminy,
      c) podległymi bezpośrednio pracownikami wymienionymi w § 9 ust. 1 pkt 3 -7
         Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy 
17/ wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji przepisami prawa.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczepanik (9 października 2003)
Opublikował: Magdalena Szczepanik (9 października 2003, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: Magdalena Szczepanik (9 października 2003, 14:42:48)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6605