Zapytanie ofertowe - sprawa GPI.271.4.2021

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zadaniach pod nazwą:
1.    Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Czaple i Działowo,
2.    Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Józefkowo i Kotnowo.


Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; zamówienie publiczne realizowane jest w oparciu o zapisy Kodeksu Cywilnego oraz wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, Działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie: Rozwój usług społecznych, na realizację projektu pn. Kluby Seniora w Gminie Płużnica - II edycja.


Zapytanie ofertowe (918kB) pdf
Formularz oferty (718kB) pdf
Formularz oferty - wersja edytowalna (64kB) word
Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia (508kB) pdf
Wzór umowy (861kB) pdf
Klauzula informacyjna (498kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (259kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty (372kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Skonieczka (26 lutego 2021)
Opublikował: Agata Kowalik (26 lutego 2021, 22:58:19)
Podmiot udostępniający: Gmina Płużnica

Ostatnia zmiana: Agata Kowalik (12 marca 2021, 14:06:34)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642