Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” 
 2. Dowód osobisty lub ważny paszport 
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  •   pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania
  •   dowód osobisty pełnomocnika lub paszport 
Wymeldowania można dokonać na dwa sposoby: 

Przez Internet: 

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. WYMELDUJ SIĘ   (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania do ePUAP)  

W urzędzie: 
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk  „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego” 
2.  Pamiętaj o:
 • dowodzie osobistym lub paszporcie,
 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności wymeldowania przez    pełnomocnika 
3. Udaj się do Urzędu Gminy w Płużnicy i dokonaj wymeldowania 
4. Zaświadczenie o wymeldowaniu otrzymasz na wniosek 

Opłaty 
 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego 
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wymeldowanie działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej 
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania z pobytu czasowego lub z pobytu stałego - w przypadku, jeżeli osoba dokonuje jedynie wymeldowania 
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2. 

Termin załatwienia sprawy 

Niezwłocznie 

Uwagi 
 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się. 
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. 
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru. 
 4. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. 
 8. Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się 
Podstawa prawna 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r. poz. 2411). 
Załączniki: 

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (14 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (14 lipca 2013, 19:07:55)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (3 czerwca 2020, 09:57:22)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4021