Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” 
 2. Dowód osobisty lub paszport 
 3. W przypadku zgłoszenia wyjazdu przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport 
Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: 

Przez Internet: 

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. DOKONAJ ZGŁOSZENIA  (aktywny przycisk przekazujący nas na stronę logowania 
do ePUAP) 

W urzędzie: 
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy”. 
2.  Pamiętaj o:
 • dowodzie osobistym lub paszporcie
 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać zgłoszenia przez pełnomocnika 
3. Udaj się do Urzędu Gminy w Płużnicy i dokonaj zgłoszenia 

Opłaty 
 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących obowiązku meldunkowego 
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej wymeldowania 
Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 

Termin załatwienia sprawy 

Niezwłocznie 

Uwagi 

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego lub czasowego. 
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego tam pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót.  
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego. 
 4. Zgłoszenie wyjazdu lub powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru.   
 5. Zgłoszenia wyjazdu  lub  powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 
 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu 
Podstawa prawna 
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r. poz. 2411). 
Załączniki: 

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (14 lipca 2013)
Opublikował: Mariusz Bartosik (14 lipca 2013, 19:23:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (3 czerwca 2020, 10:10:50)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4059