Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Sprawę załatwia 
  
Marlena Bartosik – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (pokój nr 2)  
tel. 56 687 52 10 lub 535 023 940, e-mail: m.bartosik@pluznica.pl 
  
Wymagane dokumenty 
 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
 2. Dowód osobisty lub paszport 
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale) W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  •  pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
  •  dowód osobisty pełnomocnika lub paszport 
Zameldowania można dokonać na dwa sposoby: 

Przez Internet: 
  
Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. ZAMELDUJ SIĘ  (aktywny przycisk przekierowujący nas na stronę logowania do ePUAP) 

W urzędzie: 

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”   
2. Pamiętaj o: 
 • dowodzie osobistym lub paszporcie, 
 • dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale), 
 • pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika 
3. Udaj się Urzędu Gminy w Płużnicy i dokonaj zameldowania 
4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały otrzymasz z urzędu. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy otrzymasz na wniosek 

Opłaty 
 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego. 
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. 
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika. 

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Płużnicy: 36 9486 1033 2305 0321 5218 0001 lub bezpośrednio gotówką w Urzędzie Gminy - pokój nr 2 

Termin załatwienia sprawy 

Niezwłocznie 

Uwagi 
 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 
 2. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. 
 3. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje   z urzędu zaświadczenie o  zameldowaniu ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. 
 4. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. 
 5. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 
 6. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 
 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa 
Podstawa prawna 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2018 poz. 2096 ze zm.). 
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2019 poz. 1000 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r. poz. 2411). 
Załączniki: 
 • Zgłoszenie pobytu stałego 
 • Zgłoszenie pobytu czasowego

metryczka


Wytworzył: Marlena Bartosik (9 grudnia 2019)
Opublikował: Mariusz Bartosik (9 grudnia 2019, 14:06:16)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (10 grudnia 2019, 06:58:16)
Zmieniono: zw

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 795