Budżet na rok 2012

Budżet na rok 2012

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 r. [...]

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające

o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012 r. [...]

Rb-N Kwartalne sprawozdanie

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. [...]

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r. [...]

Rb-27S Roczne sprawozdanie

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 r. [...]

Rb-28S Roczne sprawozdanie

z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. [...]

Rb- ST Roczne sprawozdanie

o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012 r. [...]

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. [...]

Budżet na rok 2012

Uchwała Nr 2/2012 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 rok Gminy Płużnica.  [...]

metryczka