Budżet na rok 2013

Budżet na rok 2013

Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał 2014

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za II kwartał 2014 roku. [...]

Informacja Wójta z wykonania budżetu za III kwartały

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za III kwartały 2013 roku. [...]

Informacja Wójta z wykonania budżetu za II kwartał

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za II kwartał 2013 roku. [...]

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie za okres do 30 czerwca 2013

z wykonania planu dochodów budżetowych  [...]

Rb-28S Miesięczne sprawozdanie do 30 czerwca 2013

z wykonania planu wydatków budżetowych [...]

Rb-N Sprawozdanie kwartalne za II kwartał

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2013 r. [...]

Rb-Z Sprawozdanie kwartalne za II kwartał

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr O.A.0050.36.2013

Zarządzenie Nr O.A.0050.36.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2012 r. [...]

Uchwała 29/2013

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2013 roku, w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2013

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2012 r. [...]

Rb-Z Sprawozdanie kwartalne

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2013 r. [...]

Informacja Wójta z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.

Informacja Wójta Gminy Płużnica z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Rb-N Sprawozdanie kwartalne

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych [...]

Rb-NDS Sprawozdanie kwartalne

o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r. [...]

Rb-28S Sprawozdanie miesięczne

z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r. [...]

Rb-27S Miesięczne sprawozdanie

z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r. [...]

Uchwała nr XXV/206/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2013

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013 – 2025 [...]

Uchwała nr XXV/205/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2013

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Uchwała nr XXIV/202/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2013

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013 – 2025 [...]

Uchwała nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2013

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Budżet na rok 2013

Uchwała Nr 12/2013 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu w latach 2013-2025 Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9A.2013

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2013-2025 [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2013

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Uchwała nr XXIII/196/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 stycznia 2013

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Uchwała nr XXII/172/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2013 – 2025 [...]

Uchwała nr XXII/171/2012 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 grudnia 2012

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

metryczka