Zarządzenia Wójta 2006 rok

Zarządzenia Wójta 2006 rok

Zarządzenie Nr 47/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.   [...]

Zarządzenie Nr 48/06

w sprawie przedkładania informacji o nie uiszczeniu należnej opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń i koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w [...]

Zarządzenie Nr 46/06

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2007 r. [...]

Zarządzenie Nr 45/06

zmieniające budżet gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 44/06

w sprawie określenia wymagań, jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzuskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w art. 7 ust.1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 43/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica oraz ustalenia wysokości wadium w przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 42/06

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 41/06

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 40/06

zmieniające budżet gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 39/06

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 37/06

zmieniające budżet gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 38/06

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na 2007 rok.   [...]

Zarządzenie Nr 36/06

w sprawie określenia wskaźników do projektu budżetu na 2007 rok. [...]

Zarządzenie Nr 35/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 34/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 33/06

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 32/06

zmieniające budżet gminy na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 31/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 30/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr 29/06

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 28/06

w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 27/06

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność faktur oraz umieszczania adnotacji na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napedowego. [...]

Zarządzenie Nr 26/2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [...]

Zarządzenie Nr 25/06

w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr 24/06

w sprawie posługiwania się przez pracowników Urzędu Gminy na stanowisku pracy licencyjnym oprogramowaniem komputerowym. [...]

Zarządzenie Nr 23/06

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica i obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu. [...]

Zarządzenie Nr 18/2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr 22/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków na wyposażeniu hydroforni w Mgowie. [...]

Zarządzenie Nr 21/2006

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2006/2007. [...]

Zarządzenie Nr 20/2006

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [...]

Zarządzenie Nr 19/2006

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych. [...]

Zarządzenie Nr 17/06

w sprawie powołania komisji do przeglądu studzienek kanalizacyjnych na prowadzonych inwestycjach budowy sieci kanalizacyjnej [...]

Zarządzenie Nr 16/06

w sprawie [...]

Zarządzenie nr 15/06

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r. [...]

Zarządzenie nr 13/06

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów [...]

Zarządzenie nr 12/06

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia [...]

Zarządzenie Nr 11/06

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży   [...]

Zarządzenie 10/06

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonych do oddania w najem [...]

Zarzadzenie nr 9/06

w sprawie sprzedaży w drodze kolejnych rokowań nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy [...]

Zarządzenie Nr 8/06

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 7/06

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. [...]

Zarządzenie Nr 6/2006

w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  mienia komunalnego gminy Płużnica przeznaczonych do  sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr 5/2006

w sprawie przebywania pracowników w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy poza godzinami  pracy urzędu. [...]

Zarządzenie Nr 4A/2006

w sprawie powołania zespołu powypadkowego [...]

Zarządzenie Nr 4/2006

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu  gminy Płużnica za 2005 rok. [...]

Zarządzenie Nr 3/2006

w sprawie  odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr 2/06

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 1/06

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

metryczka