Zarządzenia Wójta 2018 rok

Zarządzenia Wójta 2018 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.117.2018

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania okularów korekcyjnych do obsługi komputera pracownikom Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.116.2018

w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym - [...]

Zrządzenie Nr OA.0050.115.2020

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.114.2018

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie NR OA.0050.113.2018

w sprawie ustanowienia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.112.2018

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.110.2018

w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.109.2018

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz za najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.108.2018

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentarycji. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105A.2018

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 5 lat pomieszczeń w budynku świetlicy stanowiącym mienie komunalne gminy w miejscowości Błędowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2018

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.64.2017 Wójta Gminy Płużnica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.44.2014 Wójta Gminy Płużnica - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2014 roku [...]

Zarządzenie Nr OA.103.2018

w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Płużnica systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2018

w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2018

w sprawie konkursu na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie NR OA.0050.100.2018

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie NR OA.0050.98.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Działowo. [...]

Zarządzenie NR OA.0050.97.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94A.2018

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.60.2016 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzednicze Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie NrOA.0050.91.2018

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.72.2017 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90A.2018

w/s przyjęcia Planu Rozwoju Oświaty w Gminie Płużnica w zakresie kształtownia kompetencji kluczowych uczniów. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2018

zmieniające budzet Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą " Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OA.0050.78.2018 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 września 2018r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2018

w sprawie konkursu ekologicznego pn. " Papier za drzewko". [...]

zarządzenie Nr OA.0050.80.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego gminy w wysokości 2 565 000,00 PLN. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.1.2018

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2018

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup busa dla osób niepełnosprawnych w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76A.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zadania pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy na okres do 2 lat. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Uciąż. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na " Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie zadania pod nazwą " Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2018

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup busa dla osób niepełnosprawnych w projekcie pod nazwą " Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2018

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą " Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2018

w sprawie ustalenia miejsca, daty, godziny oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania wniosków o dotację w ramach programu Ekopiec 2018. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2018

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bartoszewice w obrębie jednostki strukturalnej G 206. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Działowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.59.2018

w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2018

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą " Gminne Punkty Opieki Dziennej - Wsparcie dla rodziców małego dziecka - utworzenie pomieszczeń pod [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54A.2018

w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązujących przy udzielaniu dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52B.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Płużnica w okresie od 16 lipca 2018 r. do [...]

Zarządzenie nr OA.0050.52.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. - [...]

Zarządzenie OA.0050.49.2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu " Dobry start". [...]

Zarządzenie OA.0050.50.2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu " Dobry start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wiewiórki. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45A.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. finansowych w Referacie Podatkowo-Finansowym Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnerów dla wspólnej realizacji projektów p.n. "Przebudowa budynku remizo- świetlicy w Płużnicy i utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych" realizowanych w ramach Regionalnego [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.43.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup busa dla osób niepełnosprawnych w projekcie pod nazwą "Kluby Seniora w Gminie Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2018

w sprawie ogłoszenia rokowań na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica, a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy w miejscowości Wiewiórki, Goryń i Mgowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40A.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnerów dla wspólnej realizacji projektów p.n. "Kluby Seniora w Gminie Płużnica- edycja II" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2018

w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie nr OA.0050.38.2018

w sprawie rocznej informacji z wykonnia budżetu Gminy Płużnica za 2017 r.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2018

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36A.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnerów dla wspólnej realizacji projektów p.n. "Nowe szanse- wracamy na rynek pracy II" realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2018

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do 3 lat- pomieszczenie użytkowe w Działowie na sklep ogólnospożywczy wraz z gruntem. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na szkolenie na dziennego opiekuna w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2017 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2018

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w projekcie "Gminne Punkty Opieki Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie zadania pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2018

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica, a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy w miejscowości Wiewiórki, Goryń i Mgowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2018

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2017 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23A.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzanie Nr OA.0050.21.2018

w sprawie konkursu ekologicznego pn. "Segregacja - czas start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.23.2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Królewska i Wieldządz. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 070138C w miejscowości Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2018

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2018 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2018

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2018

zmieniajace budzet Gminy Płużnica na 2018r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.15A.2018

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2018

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2018 r. -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13A.2018

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Płużnica w 2018r [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka. [...]

Zarządzenie Nr 0050.11A.2018

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Płuż [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych w projekcie pod nazwą "Urzędy onlline". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2018

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą "Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu " Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do roku 2023". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu pod nazwą "utworzenie miejsc spotkań na terenie Gminy Płużnica przez rozbudowę placów zabaw i siłowni zewnętrzny [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie przygotowania, dostarczania i wydawania gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży oraz osób [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2018

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najciekawszą iluminację świąteczną na terenie Gminy Płużnica 2017/2018". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2018

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2A.2018

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat lokalu użytkowego we wsi Płużnica w budynku remizo-świetlicy stanowiącym mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2018

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

metryczka