Zarządzenia Wójta 2019 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2019

w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "KOBRA-19" [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2019

w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr OA.0050.61.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze- Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Ostrowie". [...]

Zarządzenie OA.0050.61.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze-Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr 0050.59.2019

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2019

w sprawie powołania Zastępcy Wójta. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2019.2019

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53A.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. finansowych w Referacie Podatkowo-Finansowym Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2019

w sprawie uwzględnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok" [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2019

w sprawie wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2019

w sprawie utworzenia konta na Paltformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Ostrowie". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49D.2019

w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49C.2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania informacji w sprawie świadczeń wychowawczych oraz świadczenia z tytułu "Dobry start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.B.2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49A.2019

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta ds. finansowych oraz rozliczenia VAT i Inspektora ds. finansowych w Referacie Podatkowo- Finansowym Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2019

w sprawie wyłączenia członka Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.D.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczeń z tytułu "Dobry start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.C.2019

w sprawie upoważnień do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekunów oraz świadczeń z tytułu "Dobry start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.B.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z tytułu "Dobry start". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.A.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku dla opiekunów. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2019

w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Płużnica i obniżenia ceny sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2019

w sprawie powołania Kapituły konkursowej ws. przyznawania Nagrody "Złoty Pług". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2019

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2019

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2019

w sprawie powołania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2019

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej w wyborach do Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 4 900 000 PLN. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2018 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2018. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2019

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Wiewiórki i obniżenia ceny sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2019

w sprawie ustalenia norm przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczenia odzieży roboczej, asortymentu służbowego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej. [...]

Zarządzenie Ne OA.0050.27.2019

w sprawie przyznawania Nagrody "Złoty pług" [...]

|Zarządzenie Nr OA.0050.25.2019

w sprawie wyłączenia członka komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej na 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. finansowych w Referacie Podatkowo - Finansowym. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2019

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Bartoszewice. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2019

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu p.n. "Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka" realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa [...]

Zarządzenie Nr Oa.0050.20.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2019

zmieniające określenie opłat i zasad wynajmu Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie oraz pomieszczeń stanowiących mienie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2019

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17A.2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. współpracy z inwestorami w Referacie Inicjatyw Społecznych i Promocji Gminy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16A.2019

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy Płużnica w 2019r [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2019

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Bartoszewice. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska". [...]

Zarządzenie NR OA.0050.12.2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność faktur oraz umieszczanie adnotacji na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2019

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat pomieszczenia w budynku stanowiącym mienie komunalne gminy w miejscowości Płąchawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr 0050.10A.2019

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Pł [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2019

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na " Najciekawszą iluminację świąteczna na terenie Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2019

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian w statutach sołectw Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2019

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2019 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2019

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2019

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Płużnica do roku 2023". [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij