Zarządzenia Wójta 2021 rok

Zarządzenia Wójta 2021 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2021

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2021

w sprawie upoważnienia kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do przekazywania informacji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z tytułu "Dobry start" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2021

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2021

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2021

w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu gminy Płużnica za 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2021

w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2021

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiewiórki - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków energetycznych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2021

w sprawie ogłoszenia konkursu "Załatw sobie tablet!" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Młodszego referenta w projekcie "Kluby Seniora w gminie Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2021

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2021

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2021

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Płu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2021

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2021

w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20000 zł - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2021

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) na terenie Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2021

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2021

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

metryczka