Zarządzenia Wójta 2014 rok

Zarządzenia Wójta 2014 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.123.2014

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.93.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.121.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.119.2014

w sprawie zmiany składu członków komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.120.2014

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.117.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.116.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń i Wieldządz. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.115.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.114.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.113.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.111A.2014

w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.112.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym nr 1 w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.111.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.110.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli, sprzętu rekreacyjnego i sportowego do świetlic znajdujących się na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.109.2014

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2015-2025. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.108.2014

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.107.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych wraz z zakupem sprzętu komputerowego i urządzeń oraz usługą wsparcia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103.2014

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2014-2025 [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizacje placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr 0050.98.2014

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Płużnicy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych wraz z zakupem sprzętu komputerowego i urządzeń oraz usługą wsparcia [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.96.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2014

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zadaniu pod nazwą budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego realizowanego w [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2014

w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r.   [...]

Zarządzenie Nr OA0050.89.2014

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87A.2014

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2014/2015. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.005.86.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.85.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mioanowanego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządfzenie Nr OA.0050.83.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja II. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2014

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014. - "Wyprawka szkolna". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Gminy Płużnica w formie zakupu biletów [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2014

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa zestawów odbiorczych i instalacja sprzętu w ramach projektu "Internetowa [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2014

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73A.2014

zmieniające Zarządzenie Nr OA.0050.93.2013 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2014

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie NR OA.0050.72.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2014

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2014

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69A.2014

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica za 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2014

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2014

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2014

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr Oa.0050.56.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Płużnickiego Parku Inwestycyjnego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem urządzeń drukujących oraz ups - ów w ramach projektu "Internetow [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2014

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2014

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2014

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń, Wieldządz. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 070133C Błędowo- Wałdowo Szlacheckie. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2014

w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2014

w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w ramach projektu "Internetowa Gmina II" w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2014

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Płużnicy o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp - 30 000 Euro. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Archtektonicznej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2014

w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem Nr OA.0050.16A.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 marca 2014 r. do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ramach projektu "Internetowy Urząd" w Urzędzie Gminy w [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej Dąbrówka- Chrusty. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2014

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Jesień Życia". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2014

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Nowoczesność, Edukacja, Rozwój, Współpraca". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2014

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych. [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.25.2014

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2014

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2014

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płuznicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20A.2014

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wpłacania dodatków energetycznych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2014

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2014

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacenia dodatków mieszkaniowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2014

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2014

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16A.2014

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ramach projektu "Internetowy Urząd" w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 rok. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjno- [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2014

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów i urządzeń drukujących w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica "Internetowa Gmina II". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2014

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11A.2014

w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia do publicznej szkoły. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2014

w sprawie dokonywania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr Oa.0050.10.2014

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2014

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2014 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8A.2014

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2014

w sprawie ogłoszenia kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Józefkowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, wdrożenie i obsługę centralnego systemu zarządzania wydrukami w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica oraz przebudowy budynku szkoły w miejscowości [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2014

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2014

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2014

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę paliw ciekłych- benzyny bezołowiowej i oleju napędowego. [...]

metryczka