Zarządzenia Wójta 2008 rok

Zarządzenia Wójta 2008 rok

Zarządzenie Nr 66/2008

zmianiąjące budżet gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 63/2008

w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 60/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji stypendialnej. [...]

Zarządzenie nr 59/2008

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 57/2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie 54/2008

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Płużnica na 2009 rok. [...]

Zarządzenie nr 55/2008

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Płużnica do przeporwadzenia wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbioru od nich oświadczeń majątkowych. [...]

Zarządzenie nr 53/2008

zmieniające budżet gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 52/2008

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej w Szkole Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 51/2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009. [...]

Zarządzenie nr 48/2008

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy i zasad przyznawania nagród. [...]

Zarządzenie nr 50/2008

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 49/2008

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 47/2008

w sprawie upoważnieia kieorwnika oraz pracowników Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w postępowaniu w sprawach związanych z wykonywaniem ustawy z [...]

Zarządzenie nr 46/2008

w sprawie uzupełnienia instrukcji kanelaryjnej w zakresie jednolitego, rzeczowego wykazu akt. [...]

Zarządzenie nr 45/2008

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 44/2008

zmieniające budżet gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 43/2008

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 41/2008

w sprawie wprowadzenia Regulamiu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie nr 40/2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 42/2008

w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2009 r. Załączniki: [...]

Zarządzenie nr 39/2008

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie nr 38/2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 37/2008

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 36/2008

w sprawie ustalenia terminy składania wniosków w celu ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach [...]

Zarządzenie nr 35/2008

w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 34/2008

zmieniające budżet gminy na 2008 r. [...]

Zarządzenie nr 33/2008

w sprawie ustalenia wysokości nauczycielskiego dodatkumieszkaniowego w roku szkolnym 2008/2009 [...]

Zarządzenie nr 32/2008

w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 31/2008

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz Szkoły Podstawowej w Płużnicy i Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie nr 30/2008

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Kobiet w Płużnicy oraz nadania regulaminu jej działania. [...]

Zarządzenie nr 29/2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego. [...]

Zarządzenie nr 28/2008

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetatrgowej. [...]

Zarządzenie nr 27/2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych mienia komunalnego przeznaczonych do wydzierżawienia. [...]

Zarządzenie nr 26/2008

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie nr 25/2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 24/2008

w sprawie wprowadzenie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie nr 23/2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 22/2008

w sprawie wprowadzenia Regulamiu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie 21/2008

w sprawie przepisów wewnętrzsnych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie nr 20/2008

w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica, fundusz celowy oraz jednostki nadzorowane. [...]

Zarządzenie nr 19/2008

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie nr 18/2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie nr 17/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r. [...]

Zarządzenie nr 16/2008

w sprawie ograniczeń w dostawie wody dostarczanej odbiorcom poprzez gminną sieć wodociągową na terenie gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 15/2008

w sprawie powołania zespolow pomocniczych celem dokonania oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach powstałych w wyniku długotrwałej suszy w 2008 r. w Gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 14/2008

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 13/2008

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu [...]

Zarządzenie nr 12/2008

zmieniające budżet gminy na 2008 rok [...]

Zarządzenie nr 11/2008

w sprawie zaminy Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 10/2008

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania. [...]

Zarządzenie nr 9/2008

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 8/2008

zmieniające budżet gminy na 2008 rok. [...]

Zarządzenie nr 6/2008

W sprawie warunków i odpłatności za przewóz pojazdem do przewozu osób niepełnosprawanych. [...]

Zarządzenie nr 5/2008

W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr 4/2008

W sprawie określenia stawek odpłatności za czynności związane  z przyłączeniem nieruchomości do zbiorczych urzędzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w gminie Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 3/2008

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. [...]

Zarządzenie nr 2/2008

W sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie nr 1/2008

zmieniające budżet gminy na 2008 rok [...]

metryczka