Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2015

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Płużnica, jednostki organizacyjne Gminy Płużnica oraz jednostki nadzorowane. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2015

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2016 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2015

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu "Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2015

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2015

w sprawie zmiany składu członków Komisji likwidacji do przeprowadzenia likwidacji zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2015

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej doi przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej Wiewiórki-Turznice. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2016 r.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2015

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2015

w sprawie dokonania wyboru oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. obsługi Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Płąchawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2015

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2015

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2015/2016. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2015

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania om udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie integracji Gminnego systemu Komunikacji Online z istniejącymi systemami dziedzinowymi w ramach projektu "Internetowy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2015

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację sprzętu komputerowego w ramach projektu "Internetowa Gmina II". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2015

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2015

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Rybak". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2015

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2015

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2015

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica, a będących w użytkowaniu wieczystym Gminy w miejscowości Wiewiórki, Goryń i Mgowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2015

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie integracji Gminnego Systemu Komunikacji Online z istniejącymi systemami dziedzinowymi w ramach projektu "Internetowy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2015

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.46.2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2015

zmieniające określenie opłat i zasad wynajmu Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie oraz pomieszczeń stanowiących mienie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2015

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. oceny prac i wyłonienia zwycięsców w ramach konkursu plastycznego "Moja Gmina Płużnica" oraz konkursu fotograficznego "Gmina Płużnica w obiektywie". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego inwestycyjnego na pokrycie deficytu budżetu gminy w wysokości 1 494 000,00 P [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2015

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2015

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego "Maja gmina Płużnica" oraz regulaminu konkursu fotograficznego "Gmina Płużnica w obiektywie". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację sprzętu komputerowego w ilości 125 zestawów komputerowych w ramach projektu "Internetowa Gmina". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OA.0050.22.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawczego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2015

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawach z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bielawy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2015

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych na listę rezerwową w ramach realizacji projektu "Internetowa Gmina" realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica - edycja II. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2015

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i funkcjonowanie systemów informatycznych wraz z zakupem sprzętu komputerowego i urządzeń oraz usługą wsparcia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2015

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2014 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2015

w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej oraz zgłoszenia do publicznej szkoły. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2015

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2015

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądy, dyskusji publicznej oraz w wyznaczonym terminie po [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2015

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2015

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację sprzętu komputerowego w ilości 125 zestawów w ramach projektu "Internetowa Gmina". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi gminnej Orłowo - Ostrowo. [...]

Zarządzenie Nr Oa.0050.11.2015

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem, 2 tablic interaktywnych i rzutnika multimedialnego w ramach zadania - Zajęcia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu ITC w tym 3 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup 3 tablic [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2015

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2015

w sprawie powołania Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2015

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2015 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2015

w sprawie powołania Komisji skrutacyjnej w wyborach do Płużnickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2015

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Ne OA.0050.4.2015

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2015 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2015

w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2015

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenia i funkcjonowanie systemów informatycznych wraz z zakupem sprzętu komputerowego i urządzeń oraz usługą wsparcia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1,2015

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wieldządz. [...]

metryczka