Zarządzenia Wójta 2024 rok

Zarządzenia Wójta 2024 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2024

w sprawie zatwierdzrenia sprawozdania finsnowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płuznicy za 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2024

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2024 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2024

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2024 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2024

w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2024

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - [...]

Zrządzenie Nr OA.0050.11.2024

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2024 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2024

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2024

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizcje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8A.2024

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Płuż [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2024

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica - [...]

Zrządzenie Nr OA.0050.6.2024

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2024

w sprawie powołania obsady służby Stałego Dyżuru Wójta Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2024

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmian statutów sołectw Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2024

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica w miejscowości Wiewiórki - [...]

Zarządzenie OA.0050.1.2024

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2024 r. zobowiązań  z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zachowania [...]

metryczka