Zarządzenia Wójta 2012 rok

Zarządzenia Wójta 2012 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2012

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2013  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101A.2012

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.100.2012

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odczytu urządzeń służących do pomiaru ilości pobieranej wody na terenie Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2012

w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2012

w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2012

w sprawie określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2012

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2013 - 2025. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2012

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2013 r.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2012

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Płużnica od 2012 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89A.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do trzeciego naboru beneficjentów ostatecznych realizacji projektu "Internetowa gmina" realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2012

w sprawie: wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy w Płużnicy oraz wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2012

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2012

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Błędowo. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84A.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do drugiego naboru beneficjentów ostatecznych realizacji projektu "Internetowa gmina" realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2012

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2013 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2012

w sprawie powołania zastępcy Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.76.2012

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu nowego podziału Gminy Płużnica na okręgi i obwody wyborcze. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74a.2012

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Płużnica.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do naboru beneficjentów ostatecznych realizacji projektu "Internetowa gmina" realizowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś priorytetowa: społeczeństwo [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2012

w sprawie ustalenia okresu na jaki zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntów rolnych we wsi Dąbrówka. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie nr OA.0050.71.2012

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2012

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2012

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Nowa Wieś Królewska. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2012

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie OA.0050.65.2012

w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2012

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2012

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Nowej Wsi Królewskiej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2012

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2012

w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku szkolnym 2012/2013. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2012

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2012

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2012

w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją w celu przekazania ich do kancelarii specjalnej. [...]

Zarządzenie Nr. OA.0050.52.2012

w sprawie wprowadzenia w Gminie Płużnica systemu kontroli zarządczej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2012

w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Płużnicy systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2012

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2012

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2012

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Płużnicy.  [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2012

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat - pomieszczenie użytkowe w Działowie na sklep ogólnospożywczy wraz z gruntem. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2012

w sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2012

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w związku z likwidacją szkoły. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2012

w sprawie zaciągnięcia pożyczek krótkoterminowych z przeznaczeniem na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2012

w sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Specjalnej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2012

w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych dla Urzędu Gminy w Płużnicy i Jednostek Organizacyjnych Gminy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2012

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2012

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2012

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej wydatków na wyplatę dodatków mieszkaniowych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Nysa. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2012

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Lokalna Grupa Działania "WIECZNO".  [...]

Zarządzenie nr OA.0050.23.2012

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kweitnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.21.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2012

w sprawie Regulaminu Pracy Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2012

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2012

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2011 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0500.16.2012

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2012 roku. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr.OA.0050.13.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica. [...]

Zarządzenie Nr OA.0500.12.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11A.2012

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność faktur oraz umieszczania adnotacji na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2012

w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2012

w sprawie ustalenia sortów mundurowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Gminnej w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2012

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2012

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2012

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2012

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Płużnicy. [...]

metryczka