Zarządzenia Wójta 2023 rok

Zarządzenia Wójta 2023 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2023

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz weryfikacji istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2023

zmieniające budżet gminy na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2023

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność faktur oraz umieszczanie adnotacji na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego - [...]

Zarządzenie OA.0050.21.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2023

w sprawie wyboru ofert w otwartm konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2023

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie ofert na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej"- [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2023

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością - [...]

Zarządzenie OA.0050.14.2023

w sprawie określenia sposobu przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – akcesoria komputerowe III [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2023

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2023

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2023-2040 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2023

zmieniające budżet gminy na 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6A.2023

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2023

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2023

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa pelletu drzewnego" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2023

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2023 r. z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości [...]

Zarządzenie OA.0050.1A.2023

w sprawie oddania w użyczenie sal w budynku Przedszkola Gminnego w Płużnicy - [...]

metryczka