Zarządzenia Wójta 2023 rok

Zarządzenia Wójta 2023 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.127.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.126.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.125.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.124.2023

w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.123.2023

w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.122.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.121.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.120.2023

w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto, które przypada w sobotę - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.119.2023

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.118.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.117.2023

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.116.2023

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2024-2040 -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.115.2023

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2024 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.114.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.113.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.112.2023

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.111.2023

w sprawie powołania Komisji stypendialnej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.110.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Płużnica w wysokości 5 500 000,00 zł. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.108.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.109.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.107A.2023

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.107.2023

zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.23.2022 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2023

w sprawie uchylenia w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2023

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowy [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2023

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2023

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99a.2023

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2023

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2023

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2023

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, asortymentu służbowego oraz zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2023

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2024 r oraz wieloletniej prognozy finansowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2023

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2023

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2023

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2023

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Płużnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2023

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Wiewiórki - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2023

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu pn. „Płużnicki program wsparcia pracowników” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n "Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od 0+000 do 1+810" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2023

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu pn. „Płużnickie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2023

zmieniejące budżet Gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2023

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2023

w sprawie uchylenia zarządzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2023

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres do 3 lat części pomieszczeń w budynku świetlicy stanowiącej mienie komunalne gminy w miejscowości Uciąż - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2023

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowa stacji uzdatniania wody i wykonanie systemu zarządzania siecią wodociągową na terenie gminy Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2023

w sprawie powołania składu Gminnej Rady Kobiet w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz polityki zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2023

powołania Gminnej Komisji Konkursowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2023

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2023

w sprawie sposobu ustalenia i rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa mirkoinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica - edycja II i IV" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2023

w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy ,,Złoty Pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ,,Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2023

w sprawie powołania kapituły konkursu o Nagrodę Wójta Gminy Płużnica "Złoty Pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2023

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2022r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2023

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2008 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Kobiet w Płużnicy i nadania regulaminu jej działania - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.44.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2023

w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna zagroda 2023 r. na terenie Gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2023

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Płuznica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2023

w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2023

w sprawie stawki za sprzedaż drewna przez Gminę Płużnica pozyskanego z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2023

w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomosci będących własnością Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2023

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2023

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płużnica za 2022 r. [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2023

w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2023

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2023

w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz weryfikacji istnienia innych okoliczności zwalniających obywateli [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2023

zmieniające budżet gminy na 2023 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2023

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność faktur oraz umieszczanie adnotacji na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego - [...]

Zarządzenie OA.0050.21.2023

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2023

w sprawie wyboru ofert w otwartm konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2023

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartm konkursie ofert na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2023

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Gmina Płużnica. Dostawa energii elektrycznej"- [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2023

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2023

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością - [...]

Zarządzenie OA.0050.14.2023

w sprawie określenia sposobu przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR – akcesoria komputerowe III [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2023

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2023

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2023-2040 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2023

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2023

zmieniające budżet gminy na 2023 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6A.2023

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na 2023 r - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2023

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2023

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Płużnicy oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2023

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy prowadzonym przez Gminę Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2023

w sprawie powołania Komsji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa pelletu drzewnego" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2023

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2023 r. z tytułu umów, których relizacja w roku budżetowy i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości [...]

Zarządzenie OA.0050.1A.2023

w sprawie oddania w użyczenie sal w budynku Przedszkola Gminnego w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.155.2022

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

metryczka