Zarządzenia Wójta 2021 rok

Zarządzenia Wójta 2021 rok

Zarządzenie Nr OA.0050.117.2021

powołania Pełnomocnika oraz Komisji ds. Etyki w Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.113.2021

w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.116.2021

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do potwierdzania za zgodność faktur oraz umieszczanie adnotacji na fakturach stanowiących dowód zakupu oleju napędowego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.115.2021

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.112.2021

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oraz polityki zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.114.2021

w sprawie zmiany przepisów wewnętrzynych regulujących gospodarkę finansową w Gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.109.2021

w sprawie wprowadzenia „Procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami obowiązująca w Urzędzie Gminy w Płużnicy” - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.110.2021

w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorzadowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.108.2021

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.107.2021

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.106.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105A.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w ramach projektu - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.105.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu multimedialnego w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: „Budowa żłobka w [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.104.2021

w spawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych, przedszkolnych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektów [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.103.2021

zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zbędnych, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, w używaniu i wartości niematerialnych i prawnych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.102.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej nr 070148C w miejscowości Bartoszewice od km 0+000 do km 0+824,71 długości - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.101.2021

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.100.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.99.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Gminie Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.97.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.98.2021

w sprawie powołania członków Zespołu do prac nad utworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Płużnica na lata 2022 – 2030 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.94.2021

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy  - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.96.2021

w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Żłobek w Gminie Płużnica - wsparcie dla rodziców małego dziecka" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.95.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. wydawania decyzji środowiskowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.93.2021

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.92.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 20221 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91A.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta w projekcie "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis" i podinspektora ds. współpracy z inwestorami - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.91.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Józefkowo - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90A.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. inwestycji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.90.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 rok - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.89.2021

sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2022 - 2040 -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.88.2021

w spawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.87.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica” - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.86.2021

dostawę sprzętu AGD w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Płużnica” oraz programu MALUCH+ 2021 „Utworzenie miejsc opieki w żłobku” - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.85.2021

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych, przedszkolnych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektów realizowanych przez Gminę Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.84.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem mebli na wymiar w ramach projektów realizowanych przez Gminę Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.83.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu multimedialnego oraz sprzętu RTV w ramach projektu realizowanego przez Gminę Płużnica pn.: [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82A.2021

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.82.2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.81.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 rok - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80A.2021

w sprawie powołania Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.80.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 rok - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79A.2021

w sprawie przyznania Nagrody "Złoty pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.79.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. płac - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2021

w sprawie powołania kapituły konkursu ws. przyznawania Nagrody "Złoty Pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77a.2021

w sprawie wyznaczenia kierownika kanelarii specjalnej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.77.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.76.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. -   [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.75.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa mikroinstalacji OZE  na terenie Gminy Płużnica - edycja III" -    [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.74.2021

w sprawie odwołania członka i powołania członka Płużnickiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.73.2021

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 147/18 we wsi Bartoszewice - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72A.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. kadr, obrony cywilnej i spraw wojskowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.72.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.71.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 rok - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.70.2021

w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płużnica na 2022 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.69.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.68.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji dzieci w wieku od 20 tygodni życia do 3 lat do objęcia opieką Dziennego opiekuna - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.67.2021

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i do wyłonienia zwycięzców w konkursie na "Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica" w 2021 roku - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.65.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.66.2021

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płużnica, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.62.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnych Punktów Opieki Dziennej w Gminie Płużnica [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.64.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.63.2021

w sprawie rekrutacji dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat do objęcia opieką Dziennego Opiekuna - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.61.2021

w sprawie wprowadzenia regulaminu Rekrutacji dzieci do objęcia opieką Dziennego opiekuna [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.60.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dziennego opiekuna w Gminnym Punkcie Opieki Dziennej w Płąchawach i w Gminnym Punkcie Opieki Dziennej w Nowej Wsi Królewskiej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2021

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Bartoszewice - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.58.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57A.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.57.2021

w sprawie powołania komisji losującej oraz ustalenia miejsca, daty, godziny oraz zasad przeprowadzenia publicznego losowania wniosku uzupełniającego w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.56.2021

w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.55.2021

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Wiewiórki na okres 3 lat - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.54.2021

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.53.2021

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2021-2040 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.52.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zrządzenie Nr OA.0050.51A.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.51.2021

w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 50 000 zł - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.50.2021

w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejszy witacz dożynkowy na terenie gminy Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.49.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Uciąż i Nowa Wieś Królewska - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.46.2021

w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.48.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu usług transportowych door-to-door na potrzeby projektu pn. "Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.47.2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia zwycięzców w konkursie "Załatw sobie tablet" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.45.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.43.2021

w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Płużnica zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Płużnica na rok 2021 - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.42.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41A.2021

wsprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.41.2021

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia zwycięzców w konkursie "Załatw sobie tablet" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.40.2021

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.39.2021

w sprawie konkursu ekologicznego pn. "Segregacja czas start!-2021" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.38.2021

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.37.2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w Gminie Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.36.2021

w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.35.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płużnicy za 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.34.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płużnicy za 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.33.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.32.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji gminy w Referacie Inicjatyw Społecznych i Promocji Gminy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.31.2021

w zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania Nagrody "Złoty pług" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.30.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarki Wodno - Ściekowej i Usług Komunalnych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.29.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.28.2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.27.2021

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.26.2021

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.25.2021

w sprawie upoważnienia kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.24.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do przekazywania informacji w sprawie świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z tytułu "Dobry start" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.23.2021

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.22.2021

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydania zaświadczenia - [...]

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2021 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.20.2021

w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu gminy Płużnica za 2020 r. - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.19.2021

w sprawie powołania Komisji ds. przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.18.2021

w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.17.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wiewiórki - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2A.2021

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.16.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków energetycznych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.15.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.14.2021

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.13.2021

w sprawie ogłoszenia konkursu "Załatw sobie tablet!" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.12.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Młodszego referenta w projekcie "Kluby Seniora w gminie Płużnica" - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.11.2021

w sprawie dokonania wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.10.2021

w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.9.2021

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Płu [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.8.2021

w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.7.2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.6.2021

w sprawie wprowadzenia Instrukcji udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20000 zł - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.5.2021

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) na terenie Gminy Płużnica - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.4.2021

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących mienie komunalne Gminy Płużnica przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej 3 lat - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.3.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy - [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2021

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Płużnica uprawnień w zakresie zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr OA.0050.2.2021

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w gminie Płużnica oraz Urzędzie Gminy w Płużnicy - [...]

metryczka